Scholarship & Study Abroad Portal

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

 
Picture of Rotjana Kotchanud
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561
by Rotjana Kotchanud - Friday, 31 May 2019, 2:10 PM
 

ประกาศทุนเรียนดี ปี 61

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อส่งเอกสารที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 งานทุนการศึกษา

ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

โดยนำเอกสารดังนี้ไปยื่น

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาบัตรนักศึกษา

3.สำเนาหน้าสมุดบัญชี

4.สำเนาอัพเดดบัญชีในปัจจุบัน

ท่านใดไม่ส่งเอกสารภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์

(รายละเอียดดังไฟล์แนบคะ)